Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2014

Trong Hội thảo “Sự thay đổi của pháp luật đầu tư kinh doanh – AmCham” ngày 30/11/2016 vừa qua, Tiến sĩ Lê Nết đã có bài trình bày rất sinh động về “Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2014”. 

Nếu bỏ lỡ cơ hội tham dự buổi hội thảo vừa rồi, bạn đọc hãy click link để xem văn bản tóm tắt  phần trình bày của Tiến sĩ Lê Nết.

Conditional businesses _30112016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s